Black Hair

Elegant black hair, nice fashion.

Black hair fashion
Black hair image © Terence Mendoza