Short Hair

Short black hair
Black hair photo © David Davis